Ustad Müctəba Nəxcuvani
Ustad Müctəba Nəxcuvani

🔸Müctəba Nəxcuvani 1338 günəş ilində Təbriz şəhərində anadan oldu. Atası, rəhəmətlik "Mir Müsəvvir ərjəng" və "əli Məhəmməd Heydəriyan"-ın şagirdlərindən olan ustad Mortəza rəssam Nəxcuvani, İranın tanınmış və səbk sahibi olan sənətkar rəssamlarındandır. Müctəba Nəxcuvani ilk və orta uxulu 1357-də bitirincə Təbriz biliyurdunun fənni fakültəsində –mekanik mühəndisliyi dalında- qəbul olub, təhsilatına davam etdi.

 

🔸۱۳۶۱ ilində Nəxcuvani adlı hünəri galerisini qurdu və o zamandan bəri rəssamlığa maraqlı olanlara bu sənəti öyərətəməyə məşğuldur.

🔸۱۳۶۴-də mühəndislik dalında lisansını aldı və ۱۳۶۵-də Roya xanımla evləndi. Bu evliliyin meyvəsi “Pəriya” və”Parla” adlı iki qızı olmuşdur.

🔸Yetmişli və səkəsənli illərdə memarlıq fakültəsində və rəsim oxulunda (hünəristanda) rəssamlıq və tasarımçılıq (tərrahlıq) sənətlərini öyrətəməklə məşğul olur. Sonra da 1379-ncu ildə Təbrizdə qızlara özəl ilk ğeiri-dövləti rəssamlıq hünər oxulu qurdu.
O belə düşünür ki, hər hünər öyrəncisi ilk öncə formu qavramalı, sonra onu olduğu kimi tasarımlarında (tərhlərində) yansıtmalıdır. Bu aşamadan sonra o, deformə etəməyi sınamağa özgürdür. Nəhayətdə isə, öz hünəri əsərini özünə özəl olan dil ilə sərgiləyə bilər. Bu dil, Ekspersiyonism, Abstre, Kübism, Sürrealism, Fovism ya hər hansı bir başqa səbkdə ola bilər, ya da ilkə olaraq doğaya bağlı qala bilər.

🔸Bu rəssamın əsərlərində, altmışlı illərdə, fırçanın narın və hesablanmış zərbələri və doğaya yaxın rənglər yerini yetmişli illərdə sərt və özgürcə zərbələrlə və iç duyğularını yansıdan rənglərlə dəyışmişdir.

🔸۱۳۷۹ ilində «ustad Morteza Nəxcuvanının yaşamı və rəssamlıq əsərləri» adlı kıtab yazıb, yayınlamışdır.
Rəssamlıq etmək və rəssamlığı bu sənətə maraqlanan yetənəkli öyərnəcilərə öyrtmək, ha belə tasarımçılıq və rəssamlığı hünər oxulları və hünər fakültələrində akdemik olaraq öyrətmək bu ustadın ən çox vaxtını doldurmaqdadır.
Ustad Müctəba Nəxcuvanının infiradi sərgiləri:
Təbərizdə yaxlaşıq iyirmi sərgi; Mani galerisində (negarxanasında), Yasemı galərisində, şəxəsi galərisində və s…

🔸Tehranda; Kəmalülmülk galərisində, Bərg galərisində, Vali galrısındə, Nəqş-i cəhan galərisində.
Ankara və İstanbul şəhərlərində.
Toplu sərgilər:
Yaxlaşıq otuz sərgi Təbriz şəhərində; Mani galrrisində, Yasemı galerisində, Hünər evində və s…
Təhranda; Muasir hünərlər muzəsində, Nəqşi- cəhan galərisində və s…
Məşhəd, Bakı və İstanbul şəhərlərində.