نابودی منابع طبیعی آذرشهر به بهانه استخراج سنگ - آساخبر | آساخبر