آیین واگذاری زمین به شرکت های فناور و دانش بنیان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در تبریز - آساخبر | آساخبر